Algemene Voorwaarden

1. Totstandkoming overeenkomst

De koper verbindt er zich toe alle informatie noodzakelijk voor de uitvoering van het contract voorafgaandelijk mee te delen. Door ondertekening van de bestelbon aanvaardt de koper/bouwheer de bijzondere en algemene voorwaarden en bepalingen opgenomen in de bestelbon.

2. Verbreking overeenkomst

Onder voorbehoud van de andere bepalingen uitdrukkelijk opgenomen in de algemene voorwaarden in degene die de overeenkomst éénzijdig verbreekt of degene door wiens schuld de overeenkomst niet uitgevoerd kan worden, gehouden een schadevergoeding te betalen aan de andere partij van 25% van de totale koop/aannemingssom. Indien de overeenkomst wordt verbroken nadat reeds werken werden uitgevoerd, zijn deze kosten te betalen boven op de vastgestelde 25%.

3. Prijs

De prijzen vermeld op de overeenkomt en eventuele bijkomende overeenkomsten zijn steeds exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4. Betaling

De facturen zijn contant betaalbaar bij ondertekening van de overeenkomst, behoudens andersluidende uitdrukkelijke bepalingen. Indien tussen partijen uitdrukkelijk deelfacturaties worden overeengekomen zijn de deelfacturen contant betaalbaar.

Bij niet-tijdige betaling is de verkoper/aannemer gerechtigd de werken, zonder in gebreke stelling, stil te leggen tot de koper/bouwheer het volledig verschuldigd bedrag voldaan heeft, inclusief eventuele intresten en schadevergoeding conform art. 4.3.

Laattijdige betalingen brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van 0.028% per dag vertraging, alsmede een conventionele en schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag.

5. Aanvaarding

De ingebruikname van de werken staat gelijk met de voorlopige oplevering. Wanneer de koper/bouwheer niet binnen 1 maand na voltooiing van de werkzaamheden bij aangetekend schrijven eventuele gebreken geformuleerd heeft, zijn de werken definitief aanvaard.

6. Garantie

De werken ressorteren onder de 10-jarige aansprakelijkheid van de aannemer, zoals vermeld in Art.1792 van het burgerlijk wetboek.

7. Administratieve en/of wettelijke voorschriften

De koper/bouwheer is aansprakelijk voor de voorafgaande vervulling van alle administratieve en/of wettelijke voorschriften. Indien de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd wegens niet-vervulling van deze voorschriften, wordt deze overeenkomst geacht éénzijdig beëindigd te zijn door de koper/bouwheer en zijn de bepalingen van art.2 van toepassing

8. Eigendomsvoorbehoud

Alle materialen blijven eigendom van de verkoper/aannemer zolang de volledige prijs niet is voldaan.

9. Toepasselijke recht/bevoegde rechtbanken

Op de overeenkomst is Belgisch recht van toepassing. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Tongeren zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.

Luxe veranda's met een landelijk of modern design!

Laat u inspireren door foto’s van onze recente veranda ontwerpen!

Over ons

Residence Veranda’s. Specialisten in Verandabouw. Daar waar kwaliteit en design elkaar ontmoeten.

Logo Residence Veranda's

© Residence Veranda's - Algemene Voorwaarden - Privacy Policy